NVVE introduceert nieuwe dienst: het Steunpunt juridische vragen

Heeft u een vraag over het zelfgekozen levenseinde, waarvan u vermoedt dat er juridische aspecten aan zitten? Dan kunt u die vanaf nu aan de NVVE stellen. Met een nieuwe dienst speelt de NVVE in op de behoefte van leden aan informatie over juridische kwesties. Het Steunpunt juridische vragen is een service ‘voor leden, door leden’. Het steunpunt wordt bemand door NVVE-vrijwilligers met een juridische achtergrond en wordt gecoördineerd door de jurist van de vereniging. De NVVE constateert dat er behoefte is aan antwoorden en uitleg rondom juridische kwesties die te maken hebben met het levenseinde. Andere organisaties verspreiden soms onjuiste juridische informatie. De NVVE vindt het belangrijk dat mensen een plek hebben waar ze correct worden geïnformeerd en heeft daarom dit steunpunt in het leven geroepen. Met welke vragen kunt u terecht? Een paar voorbeelden van situaties waarover u vragen zou kunnen stellen. Misschien denkt u na over het laten zetten van een ‘Reanimeer-mij-niet’-tatoeage en wilt u weten of deze dezelfde rechtskracht heeft als de niet-reanimerenpenning. Of vraagt u zich af of euthanasie in Nederland mogelijk is bij mensen die niet de Nederlandse nationaliteit hebben, of hier zelfs niet wonen. Het kan ook zijn dat u iemand kent die een zelfdoding voorbereidt en u zich afvraagt of u dit zou moeten melden aan politie of hulpinstanties. Wellicht heeft u een meningsverschil met een hulpverlener over de behandeling van uzelf of een naaste, en wilt u weten wat uw rechten en plichten zijn. Op de NVVE-website (nvve.nl/watwijdoen) zijn al veel vragen en antwoorden te vinden. Maar het steunpunt is er ook voor vragen die de NVVE niet zelf kan bedenken. Dit zijn vaak complexere zaken. Het vrijwillige juristen­team is er juist voor om dit soort vragen uit te zoeken. Wilt u gebruikmaken van het Steunpunt juridische vragen? Ga dan naar nvve.nl/contact en maak gebruik van het contactformulier onderaan. Daarin kiest u de optie ‘Ik heb een juridische vraag’. U kunt de NVVE ook bellen op (020) 620 06 90. In beide gevallen wordt u teruggebeld door een medewerker van het advies­centrum, die u vervolgens aan het juristenteam zal koppelen.


ALV gaat door, op 12 december

De Algemene Ledenvergadering vindt plaats op 12 december. Agendapunten van de vergadering in juni, die wegens corona werd afgeblazen, schuiven door naar december. Vanzelfsprekend kunnen ook nu coronamaatregelen nog roet in het eten gooien. Kijk daarom op nvve.nl/alv voor de actuele stand van zaken. Datum: 12 december Tijd: 11.00 uur Locatie: De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort VOORLOPIGE AGENDA 1 Opening 2 Vaststellen agenda 3 Ingekomen stukken en mededelingen 4 Verslag alv van 7 december 2019 5 Jaarverslag 2019 6 Jaarrekening 2019 en accountantsverklaring 7 Decharge RvB voor het gevoerde financieel beleid over 2019 8 Decharge RvT voor het gehouden toezicht 9 Voorstel tot (her)benoeming leden van de Commissie van Beroep 10 Herbenoeming Maarten ten Doesschate als Lid RvT 11 Jaarplan 2021 12 Begroting 2021 13 Ledenadviesraad 14 Rondvraag 15 Sluiting LEDENOVERLEG OP 3 NOVEMBER Op 3 november, om 19.30 uur (op bovengenoemde locatie), is het Ledenoverleg. Als lid van de NVVE heeft u dan de gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen over voornemens en beleidsstukken van de ALV. U kunt er ook gezamenlijke amendementen formuleren.


Leden pleiten voor sterkere positie van naasten in de stervensfase

Een sterkere positie van naasten tijdens iemands stervensfase moet hoog op de agenda van de nvve blijven staan. Dat blijkt uit de ledenpeiling die deze zomer is gehouden. Via het (online) Ledenpanel vraagt de nvve regelmatig naar de mening van haar achterban. Van de in totaal 6538 panelleden reageerden 2020 op het thema: de rol van naasten. Tevreden over levenseindegesprek Belangrijkste motivatie die wordt genoemd (87 procent) is dat naasten dan op de hoogte zijn van de levenseindewensen van hun dierbare. Tweede reden is dat zij die kunnen toelichten (75 procent) of beslissingen voor de betrokkene kunnen nemen (39 procent). Een kwart van de ondervraagden vindt dat door gesprekken met naasten over de dood, hun wensen over het levenseinde duidelijker worden. De meerderheid van de ondervraagden (87 procent) zegt dat zij dat gesprek zijn aangegaan en daar over het algemeen zeer tevreden over zijn. Meer dan de helft heeft het vertrouwen dat de arts de naasten erbij betrekt zoals zij dat wensen (53 procent). Anderen zijn hier onzeker over (41 procent) en bij enkelen ontbreekt dit vertrouwen (4 procent).

Strafbaarheid hulp bij zelfdoding De diensten en activiteiten van de vereniging voor naasten verdienen (heel) veel prioriteit, vinden de panelleden. Er is grote steun voor bijvoorbeeld de pogingen om de strafbaarheid van hulp bij zelfdoding op te heffen (86 procent) en artsen aan te sporen om afspraken te maken over het betrekken van naasten (82 procent). Daarbij wordt ook de rol van de nvve benadrukt als informatiecentrum en aanspreekpunt voor iedereen met vragen over het levenseinde: 70 procent van de panelleden vindt dat de nvve door publiciteit en voorlichting, informatie, steun en advies mensen moet aansporen om het gesprek met hun naasten aan te gaan. Steunpunt Levenseinde en Dementie Uit de peiling blijkt tevens dat twee van de vijf panelleden het Steunpunt Levenseinde en Dementie van de NVVE (voor zowel leden als niet-leden) kennen. Van hen geeft driekwart aan gebruik te willen maken van het steunpunt als hun situatie daarom vraagt.


Nieuw: Online lezingen over wilsverklaring Speciaal voor mensen die nog geen lid zijn, geeft de NVVE online (gratis) lezingen over keuzes rondom het zelfgekozen levenseinde en de rol en het nut van wilsverklaringen. In de lezingen wordt besproken hoe u uw wensen op papier kunt zetten en waar u allemaal aan moet denken. Voor niet-leden die de lezingen volgen, heeft de NVVE meteen een aantrekkelijk aanbod. Kijk voor meer informatie op nvve.nl/agenda. Leden kunnen voor deze informatie zoals gebruikelijk terecht bij de spreekuren in het land. Ze kunnen ook bellen met (020) 620 06 90.